องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 199 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้าง ปี 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]6
2 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ชุมพวง [ 13 ก.พ. 2566 ]45
3 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]49
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]31
5 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]34
6 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง [ 4 ม.ค. 2566 ]27
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 21 ธ.ค. 2565 ]28
8 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ปีงบประมาณ 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]22
9 ข้อมูลกลุ่มอาชีพตำบลชุมพวง [ 5 ธ.ค. 2565 ]21
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]33
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]37
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2565 ]28
13 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผุู้ดูแลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]22
14 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]21
15 ฐานข้อมูลบผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]20
16 การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]20
17 การประชาสัมพันธ์มาตรการและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ปีงบประมาณ 2565 [ 15 ก.ย. 2565 ]19
18 โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก และกำจัดวัชพืชในแม่น้ำ ลำคลอง ปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]21
19 โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]20
20 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแลในเขตอบต.ชุมพวงปีงบประมาณ2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10