องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ประกาศ มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

__________________________

          องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง มีความมุ่งมั่นในการบริหารราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง จึงได้กำหนดมาตรการบริหารงานด้านการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

1. มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

ข้อ 2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

ข้อ 3 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

ข้อ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืดหลักความประหยัด

ข้อ 5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทาง

ข้อ 6 ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ข้อ 7 ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

2.1. การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น บุคลกรสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้สำนักงานฯ เสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น

- การใช้วัดหรือเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการหรือนำกลับไปใช้ เป็นการส่วนตัว เช่น ซอง กระดาษ ผ้าเทป ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

- การขอใช้รถราชการในธุระส่วนตัว การที่ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน าน้ำมันในรถไปขาย และนำเงินมาไว้ใช้จ่าย ส่วนตน ทำให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อน้ำมันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น

      จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

                                ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

 

       (นางสาวปิยภัทร รัชชาพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง    เอกสารประกอบ ประกาศ มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง