องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน


แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

    รายละเอียดข่าว

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ  2562

 
 
 
ข้อชี้แจง   กรุณาทำเครื่องหมายpในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

 
 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
1.  เพศ                   1)  ชาย                                      2)  หญิง
2.  อายุ                   1)  ต่ำกว่า 20 ปี             2)  21 - 40 ปี         4)  41 – 60 ปี                 6)  60 ปีขึ้นไป
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด
                             1)  ประถมศึกษา                          2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า                                                                3)  ปริญญาตรี                                         4)  สูงกว่าปริญญาตรี                                       
4.  อาชีพของผู้มารับบริการ
                            1)  เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร                                  2)  ผู้ประกอบการ        
                            3)  ประชาชนผู้รับบริการ                             4)  องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน
                            5) อื่นๆ  โปรดระบุ ……………………………………….
หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
1.  ด้านเวลา          
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด          
1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ          
2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ          
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ          
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้          
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง  เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน          
3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ          
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ          
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ          
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น          
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ          
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ          
4.  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก          
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ          
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก          
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ          
4.4  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ           
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด          
ข้อเสนอแนะ   ...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
 
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้


    เอกสารประกอบ แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.ชุมพวง