องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 

ระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินองค์กร

 

>> ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(info.dla.go.th)

 

>> ระบบสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(e-Plan.dla.go.th)

 

>> ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(www.lass.go.th)

 

>> ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียน อปท.(ele.dla.go.th)

 

>> ศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(lhr.dla.go.th)