องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
   การคมนาคมติดต่อของตำบลกับอำเภอเมืองและใกล้เคียง  มีเส้นทางที่สำคัญ  คือ
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2175 จังหวัดนครราชสีมา – พิมาย – ชุมพวง  ระยะทางประมาณ  98  กิโลเมตร
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2223  สายอำเภอชุมพวง – อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  38  กิโลเมตร
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2226 สายอำเภอชุมพวง – อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2285 สายอำเภอชุมพวง – อำเภอประทาย  ระยะทางประมาณ  24  กิโลเมตร
   การคมนาคมในตำบลตำบลชุมพวง  มีทางหลวงชนบท หมายเลข 3159  และทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข   2223 
โดยประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  และ ใช้เป็นเส้นทางที่สำคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและ
ตำบลภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน  ส่งผลให้การคมนาคมมีความสะดวก  สบายมากยิ่งขึ้น  แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุก 
และถนนลูกรัง


   การโทรคมนาคม
-   โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน     12 จุด
   การไฟฟ้า
  ประชากรตำบลชุมพวง  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  แต่บางส่วนต้องพ่วงกับเพื่อนบ้าน  ซึ่งจำเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
  เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ  ได้  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์   และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน
 และถนนสายหลักในทุกหมู่บ้าน
   ระบบประปา
         มีระบบประปา  5  แห่ง  คือ
- ประปาหมู่บ้านยาง  ( บาดาล )  บริการประชาชนหมู่ที่  6
- ประปาหมู่บ้านหนองแดง  ( ผิวดิน ) บริการประชาชนหมู่ที่  7
- ประปาหมู่บ้านพันธ์เจริญ (บาดาล)  บริการประชาชนหมู่ที่ 12
- ประปาหมู่บ้านชุมพวงธารทอง  (ผิวดิน)  บริการประชาชน  หมู่ที่ 14
- ประปาหมู่บ้านโคกเจริญ (บาดาล)  บริการประชาชน  หมู่ที่ 15