องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 สภาพทางสังคม
   สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  1.  วัดบ้านตาล   (บ้านยาง  ม.6)
  2.  วัดบ้านหนองแดง   (บ้านหนองแดง  ม.7)
  3.  วัดชุมพวงเทพนิมิต  (วัดตลาด)    (บ้านชุมพวงธารทอง  ม.14)
  4.  วัดบ้านพันธ์เจริญ   (บ้านพันธ์เจริญ  ม.12)
  5.  สำนักสงฆ์บ้านโคกเจริญ   (บ้านโคกเจริญ ม.15)
  6.  วัดป่าไตรสิกขา (บ้านเดื่อ หมู่ที่  5 (คุ้มหนองสะแก))

 


 

 

 

 

 

  สาธารณสุข
  1. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)     จำนวน  5  แห่ง
  2. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)       จำนวน  55  คน
  3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ จำนวน   867  ครัวเรือน  (คิดเป็นร้อยละ  100 %)