องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
  อาชีพ
ประชากรภายในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  การทำนา  ทำได้ปีละ  1   ครั้ง  และการปลูกพืชผักและผลไม้ 
 เมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรม  จะไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป  คนในวัยแรงงานจะออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมือง  
  การเกษตรกรรม
• ทำนา               จำนวน     11,434    ไร่
• ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน       3,255    ไร่
• ปลูกไม้ยูคา        จำนวน         292     ไร่ 


 ปศุสัตว์
•  การเลี้ยงสุกร             จำนวน         193     ตัว
•  การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ จำนวน         373     ตัว
•  การเลี้ยงสัตว์ปีก         จำนวน         935     ตัว                                       
(หมายเหตุ  ข้อมูลจากแบบสรุปการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ปี  2551)


 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
• โรงสีข้าว         จำนวน  - แห่ง
• ร้านค้า            จำนวน  23 ร้าน
• ปั๊มน้ำมัน         จำนวน  1 แห่ง
• ท่าทราย         จำนวน  1 แห่ง
• ธุรกิจบ้านเช่า   จำนวน  2 แห่ง
• ร้านซ่อมรถ , ซ่อมรถยนต์  จำนวน  7 แห่ง
• รีสอร์ท           จำนวน  2 แห่ง
• ร้านตัดผม        จำนวน  1 แห่ง
• ร้านล้างอัดฉีด    จำนวน  1 แห่ง
• ร้านทำเหล็กดัด   จำนวน  1 แห่ง
• ร้านทำศาลพระภูมิ  จำนวน  1 แห่ง
• ธุรกิจเสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน  1 แห่ง