องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง  
ตำบลชุมพวงตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช   เขตการปกครองของอำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมา  มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  100  กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.5  ชั่วโมง (รถประจำทาง)   มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ   4.5   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง  ๆ  ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองหลัก     อำเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโนนยอ    อำเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลท่าลาด           อำเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลประสุข      อำเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา
 เนื้อที่       
ประมาณ   49.303   ตารางกิโลเมตร   หรือ  16,919   ไร่
  ภูมิประเทศ   
สภาพทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบสูงประมาณร้อยละ  60   ที่ราบลุ่มแม่น้ำร้อยละ  40  พื้นที่ลาดเขาไปทุกด้าน  ส่วนที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  210   เมตร  ส่วนที่ต่ำสุดจากน้ำทะเล  139  เมตร  แม่น้ำที่สำคัญ  คือ   แม่น้ำมูล   และลำน้ำมาศ  โดยไหลผ่านจากแนวทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกและพื้นที่ทางตอนใต้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง


  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป 
ตำบลชุมพวง อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล  2 ชนิด พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  เรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นส่วนใหญ่  ทำให้เกิดช่วงฤดูฝน  อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  27-28  องศาเซลเซียส  เดือนที่อากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน  และอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม-มกราคม
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี   3  ฤดู  คือ
• ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนพฤษภาคม
• ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
• ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
  จำนวนหมู่บ้าน    
มีหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน( เต็มพื้นที่ ) และ 1 หมู่บ้าน ( นอกเขตเทศบาล ) ได้แก่ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5 
(คุ้มหนองสะแก)
  จำนวนประชากร  
ในปี พ.ศ.2555 ตำบลชุมพวงมีประชากรทั้งสิ้น 3,061 คน แยกเป็นชาย 1,558 คน หญิง 1,503 คน มีความหนาแน่น เฉลี่ย59.89 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 949 ครัวเรือน ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ย 3.60 คน /ครัวเรือน