องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา                   
                  เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลชุมพวงในปี พ.ศ. 2538  มีกำนันในตำบลชุมพวงเป็นประธานสภา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2539  และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นสมัยแรกใน  ปี  พ.ศ. 2539 ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ  4  ปี และมีการเลือกตั้งสมัยที่  2  เมื่อวันที่  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2543มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  8  คน   และในปี พ.ศ. 2545   มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มอีก  1  หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่  15  ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  เพิ่มอีก  2 คน  รวมมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10  คน  และมีการเลือกตั้งสมัยที่  3  ในวันที่  18 กรกฎาคม  2547  มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  10  คน ในปี  2551  มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านเดื่อ  หมู่ที่  5  (คุ้มหนองสะแก(นอกเขตเทศบาล)) ทำให้มีการเลือกตั้งสมัยที่  4  ในวันที่  24  สิงหาคม  2551มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 12  คน   และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบล จำนวน  1  คน  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งขึ้น  จำนวน   2   คน