องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

                    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

4.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

          เศรษฐกิจเข้มแข็ง   สาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน  ระบบบริหารจัดการโปร่งใส  สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ  คุณภาพชีวิตที่ดี

 

4.2  พันธกิจการพัฒนา

1.       ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.       พัฒนาการชลประทานและแหล่งน้ำ

3.       พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

4.       พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.       การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.       พัฒนาการเมืองและการบริหารงาน

 

4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

2.       ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง

3.       ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.       ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น

5.       สังคม ชุมชน  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6.       ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.       การบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นความโปร่งใส