องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ

 นางวารินทร์  เวสซี่ส์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นายธนจิตร  พรมดอนก่อ

 

นักวิชาการศึกษา