องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
กองช่าง
นายปรีชา  จันทร์มาลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร. 0807243285
นายวัชรพงษ์  ถมยาแก้วนายช่างโยธาโทร. 0903729053 
 นางสาวนันทิยา  ขาวขำ
 

 คนงานทั่วไป


  

โทร.0972792264