องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
กองคลัง


นางชุติกาญจน์  อันทะเกษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 โทร.0630281208
 

ว่าง

ว่าง ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 
 
นายบุญเสริม  สุดใจ
นางสาวเจนจิรา  สุขผ่อง
  นางสาวอุมาพร  ปลอดกลาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

คนงานทั่วไป

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร.0966273726
โทร.0979809936  โทร.0959973818