องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
กองคลัง


นางชุติกาญจน์  อันทะเกษ
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

ว่าง

นางสาวสถาพร  เขตชมภู นายสมยศ  เค้างิ้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 
 
 
นายบุญเสริม  สุดใจ
นางสาวเจนจิรา  สุขผ่อง
  นางสาวอุมาพร  ปลอดกลาง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

คนงานทั่วไป

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้