องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


  

 

นางวารินทร์  เวสซี่ส์


 

นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)

 


นางสาวนิติกานต์  ประจง

นางสุทธญาณ์  เหมือนกลาง

นางสาวอรุณรัตน์  ส่วนบุญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 


นางกรรณิการ์  วงศ์สุริยศักดิ์

 


 นักทรัพยากรบุคคล

 
 
 
 
นายสันติพงษ์  ทองผักแว่น  นายนิกร  ประจง
 นายคมกริช  คุณาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
นายนิคม  ปวงแก้ว   ว่าง 
นางสาวอิสราภรณ์  ชอบการไร่
ภารโรง
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
 
 
นายกวิน  เย็นสบาย           นายสัญญา  บรรดาศักดิ์
 
คนสวน  ยาม