องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


  

 

นางวารินทร์  เวสซี่ส์


 

นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)

 


โทร.090-9935343


นางสาวนิติกานต์  ประจง

นางสุทธญาณ์  เหมือนกลาง

นางสาวอรุณรัตน์  ส่วนบุญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร.083-7737559
โทร.095-6101921 โทร.088-3598468 
 


นางกรรณิการ์  วงศ์สุริยศักดิ์

 


 นักทรัพยากรบุคคล

 

โทร. 090-2534936

 
 
 
นายสันติพงษ์  ทองผักแว่น  นายนิกร  ประจง
 นายคมกริช  คุณาจารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์
โทร.065-4815952 โทร.097-5078081 โทร.065-6768878
 
 

  ว่าง    ว่าง  ว่าง
ภารโรง
 คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 
 
 
นายกวิน  เย็นสบาย           นายสัญญา  บรรดาศักดิ์
 
คนสวน  ยาม
 
โทร.0952719367 โทร. 0875897213