องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางสุนันทา  ศิริรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร 0934312851

นางวารินทร์  เวสซี่ส์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร 0909935343


 
นางชุติกาญจน์  อันทะเกษ นายปรีชา  จันทร์มาลา
นางวารินทร์  เวสซี่ส์

ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทร 0630281208

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 0807243285

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 0909935343