องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสมร  ชอบการไร่
ประธานสภา อบต.ชุมพวง
เบอร์โทร 08211302243


นายจรัล  กล้วยประโคน

นายรัฐพล  พูดเพราะ
รองประธานสภา อบต.ชุมพวง

เลขานุการสภา อบต. ชุมพวง
เบอร์โทร 0930854326

เบอร์โทร 0858565150
 

 
นายบุญเลิศ  ลัดดี
  นางไหมทอง  เดิมศรีภูมิ
นายสังข์วาลย์  นิลกลาง
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 0800093997
เบอร์โทร 0897204659 เบอร์โทร 0857649602