องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสมร  ชอบการไร่
ประธานสภา อบต.ชุมพวง
เบอร์โทร 08211302243นายจรัล  กล้วยประโคน

นางสุนันทา  ศิริรัตน์
รองประธานสภา อบต.ชุมพวง

เลขานุการสภา อบต. ชุมพวง
เบอร์โทร 0930854326

เบอร์โทร 0934312851
 

 
นายบุญเลิศ  ลัดดี
  นางไหมทอง  เดิมศรีภูมิ
 นายปัญญา  เวสา
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง หมู่ที่ 7
เบอร์โทร 0800093997
เบอร์โทร 0897204659 เบอร์โทร 0654096147นายรัฐพล  พูดเพราะ

สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง หมู่ที่ 14เบอร์โทร 0858565150