องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
เบอร์โทร 0855195524นางนิตยา  ทองคร่ำ

นายอำนาจ  อยู่เกาะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
เบอร์โทร 0817308162

เบอร์โทร 0862540222
 
 

                  

นางวารินทร์  เวสซี่ส์


  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
 

เบอร์โทร 0909935343