องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


ประชุมมาตรการป้องกันและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


อบต.ชุมพวง  โย นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ได้ประชุมมอบนโยบายให้กับ หัวน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลชุมพวง เพื่อประกาศเจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงาน โดยมอบหมายให้มีการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการตามมาตรการคุณธรรม จริยธรรม พร้อมนี้ได้ประกาศมารตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เพื่อให้พนักงานเจ้หน้าที่ได้กำกับดูแลมิให้ละเลยหรือละเวนการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ติดตั้งป้าย โดยให้ถือเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี

2024-01-22
2023-05-10
2023-05-02
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-20