องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการบุกรุกทางสาธารณประโยชน์


ด้วยได้รับเรื่องร้องเรียน ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2565  เรื่อง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายฮวด แว่นศิลา นายพูน ชอบการไร่ พร้อมราษฏรในพื้นที่ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 14 รวม 52 คน ว่ากรมเจ้าท่าได้ลงมาสอบสวนเกี่ยวกับการร้องเรียน เรื่องการขุดทรายของ นางกิตติพร คุณากรสมสิริ ในลำน้ำมาศ และได้มีการสอบถึงแนวเขตที่ดินของ นางกิตติพร- คุณากรสมศิริ ผู้ร้องและกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการขุดดิน ได้ทำให้ทางเชื่อมบริเวณบ้านช่างแดงได้พังทลายลง ทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ และนางกิตติพร คุณากรสมศิริ ได้ทำประตูกั้นทางเดินไว้ ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยบอกว่าที่ทำประตูไว้เพราะกลัวกลุ่มผู้ร้องฯ บุกรุกที่ดินของตน

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน พ.ศ.2553 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อร้องเรียนและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พร้อมรายงานผลการดำเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงทราบ โดยด่วน

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-25