องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

------------------------------------------------------

            ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฎิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น

          ในการนี้เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงจึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป

          ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565

 

 

 

(นางสาวปิยภัทร รัชชาพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง 

2024-01-22
2023-05-10
2023-05-02
2023-04-24
2023-04-24
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-21
2023-04-20
2023-04-20