องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  และเพื่อความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่

2022-06-24
2022-03-21
2022-03-10
2022-02-02
2022-01-26
2021-12-16
2021-10-25
2021-10-14
2021-10-02
2021-09-30