องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา: www.chumpuang.go.th

 
 
 


ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านชุมพวงธารทอง และหมู่ 15 บ้านโคกเจริญ


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง โดยนายกปิยภัทร รัชชาพงษ์ นายก อบต.ชุมพวง พร้อมด้วยรองนายก อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ประชาคมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

📍

- เวลา 10:00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ 14

📍

- เวลา 17:00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15

2024-04-05
2024-04-04
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-29
2024-03-25