องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2


องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและแปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป