องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


ด้านกิจกรรมการลด  คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
        ๑ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะต


ด้านกิจกรรมการลด  คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
        ๑ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลักการ ๓Rs
    .๒  มีการสนับสนุนให้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการลด  คัดแยก  และใช้ประโยชน์ขยะในชุมชนและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  โดยการสนับสนุนงบประมาณและกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
     ๓  มีการสนับสนุนการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  เพื่อจำหน่ายและส่งเข้าประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้