องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
เรื่อง  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติม  (ฉบับที่ 1) 
***************************
 
เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๒/๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๐  โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาดังกล่าว  ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒/๒๕๖3  ครั้งที่ ๑   เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  ๒๕๖3  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงได้อนุมัติร่างแผนดังกล่าว  วันที่  5  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถนำแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 1)    โดยให้มีผลนับตั้งแต่  ณ วันประกาศเป็นต้นไป  ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง หมู่ที่ 6  ตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา หรือทางเว็บไซต์ http://www.chumpuang.go.th หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท์ ๐๔๔-487178-9      
             
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                     ประกาศ  ณ  วันที่  5  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3
 
 
 
                                        (ลงชื่อ)
                                                    (นางสาวปิยภัทร  รัชชาพงษ์)
                                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง