องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน


แนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดิน การขุดบ่อลึกเพื่อส่งน้ำกักเก็บไว้ใต้ดินเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน เป็นอีกหนึ่่งทางเลือกในการแก่ปัญหาภัยแล้งนอกพื้นทีนอกเขตชลประทาน  ที่ถูกทำไปใช้ในพื้นที่ภาคอีสาน