วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 (บริเวณสายคลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านยาง หมู่ที่ 6 (บริเวณคลองส่งน้ำข้างวัดบ้านตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแดง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพวง (บริเวณบ้านนายเย้ย-บ้านนายจ่อย กลางสิ่ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 (บริเวณประปาหมู่บ้าน จุดที่2) ตำบลชุมพวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างบริการบุคคลงานธุรการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง