วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ (บริเวณบ้านนายเจิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน ผท 7165 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทำงานตามโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอชุมพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง