องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สาสน์จากนายก อบต.
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดืนอ
บริการประชาชน E-service
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียนประจำปี
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน
การประเมิณความเสียงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานสุขภาพและแผนงานด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง
กำหนดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้อง ประจำปี 2562
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
 

                    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 

4.1  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

          เศรษฐกิจเข้มแข็ง   สาธารณูปโภคพื้นฐานครบครัน  ระบบบริหารจัดการโปร่งใส  สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ  คุณภาพชีวิตที่ดี

 

4.2  พันธกิจการพัฒนา

1.       ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.       พัฒนาการชลประทานและแหล่งน้ำ

3.       พัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร

4.       พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.       การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.       พัฒนาการเมืองและการบริหารงาน

 

4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1.       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ

2.       ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง

3.       ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.       ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น

5.       สังคม ชุมชน  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6.       ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.       การบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นความโปร่งใส