องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สาสน์จากนายก อบต.
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดืนอ
บริการประชาชน E-service
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียนประจำปี
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน
การประเมิณความเสียงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานสุขภาพและแผนงานด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง
กำหนดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้อง ประจำปี 2562
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี

ประวัติและความเป็นมา
 

ประวัติความเป็นมา                   
                  เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาตำบลชุมพวงในปี พ.ศ. 2538  มีกำนันในตำบลชุมพวงเป็นประธานสภา ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2539  และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นสมัยแรกใน  ปี  พ.ศ. 2539 ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ  4  ปี และมีการเลือกตั้งสมัยที่  2  เมื่อวันที่  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2543มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  8  คน   และในปี พ.ศ. 2545   มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มอีก  1  หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่  15  ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง  เพิ่มอีก  2 คน  รวมมีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10  คน  และมีการเลือกตั้งสมัยที่  3  ในวันที่  18 กรกฎาคม  2547  มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด  10  คน ในปี  2551  มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านเดื่อ  หมู่ที่  5  (คุ้มหนองสะแก(นอกเขตเทศบาล)) ทำให้มีการเลือกตั้งสมัยที่  4  ในวันที่  24  สิงหาคม  2551มีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 12  คน   และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในตำบล จำนวน  1  คน  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งขึ้น  จำนวน   2   คน