วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองแดง(บริเวณทิศเหนือสระประปาและบริเวรทิศใต้สระประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุถังขยะพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบา้นหนองแดง(บริเวณเลียบคลองชลประทานบ้านหนองแดง-บ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อน้ำยาเคมีพ่นกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างปูผิวพื้นทรายล้างภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคงทนโต๊ะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง