วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านยาง(บริเวณด้านทิศเหนือหนองละลมใหญ่) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ (สายบ้านหนองสะแก-บ้านโคกเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สป.)จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์(LED Street Light Solar Cell) หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์(ปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิติตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง