วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างบริการบุคคลจัดสวน ดูแลตันไมั และสนามหญ้า รอบบริเวณที่ทำการ อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำสำนักงาน หมายเลขทะเบียน ขง - 8584 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมรางระบายน้ำบ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อรถยนต์ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ โดยวิธีคัดเลือก
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ (บริเวณบ้านนายประสาน อยู่โยธา - คลองชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแดง (บริเวณบ้านนายจ่อย กลางสิ่ว - โรงงานเก่า ) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศพร้อมเช็คระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง