วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำบ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๔ (บริเวณอู่ช่างดุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกหนองละลมใหญ่บ้านยาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเดื่อ (คุ้มหนองสะแก)(บริเวณซอยบ้านนางน้อย-เหมืองลอย) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพันธ์เจริญ(บริเวณซอย๑-ศาลปู่ตา) หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างปรับเกรดผิวจราจรภายในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบองค์การบริหาส่วนตำบลชุมพวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
ซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบานประตูระบายน้ำหนองละลมกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างบริการย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างบำรุงรักษาเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง