วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำยาเคมีและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านชุมพวงธารทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านพันธ์เจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ (LED Monnocrystalling Trpe) หมู่ที่ 6 บ้านยาง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
โต๊ะพับอเนกประสงค์