องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สาสน์จากนายก อบต.
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดืนอ
บริการประชาชน E-service
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียนประจำปี
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน
การประเมิณความเสียงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานสุขภาพและแผนงานด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง
กำหนดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้อง ประจำปี 2562
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
   การคมนาคมติดต่อของตำบลกับอำเภอเมืองและใกล้เคียง  มีเส้นทางที่สำคัญ  คือ
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2175 จังหวัดนครราชสีมา – พิมาย – ชุมพวง  ระยะทางประมาณ  98  กิโลเมตร
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2223  สายอำเภอชุมพวง – อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  ระยะทางประมาณ  38  กิโลเมตร
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2226 สายอำเภอชุมพวง – อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร
• ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2285 สายอำเภอชุมพวง – อำเภอประทาย  ระยะทางประมาณ  24  กิโลเมตร
   การคมนาคมในตำบลตำบลชุมพวง  มีทางหลวงชนบท หมายเลข 3159  และทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข   2223 
โดยประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  และ ใช้เป็นเส้นทางที่สำคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและ
ตำบลภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน  ส่งผลให้การคมนาคมมีความสะดวก  สบายมากยิ่งขึ้น  แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุก 
และถนนลูกรัง


   การโทรคมนาคม
-   โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน     12 จุด
   การไฟฟ้า
  ประชากรตำบลชุมพวง  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  แต่บางส่วนต้องพ่วงกับเพื่อนบ้าน  ซึ่งจำเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง
  เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ  ได้  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์   และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน   นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน
 และถนนสายหลักในทุกหมู่บ้าน
   ระบบประปา
         มีระบบประปา  5  แห่ง  คือ
- ประปาหมู่บ้านยาง  ( บาดาล )  บริการประชาชนหมู่ที่  6
- ประปาหมู่บ้านหนองแดง  ( ผิวดิน ) บริการประชาชนหมู่ที่  7
- ประปาหมู่บ้านพันธ์เจริญ (บาดาล)  บริการประชาชนหมู่ที่ 12
- ประปาหมู่บ้านชุมพวงธารทอง  (ผิวดิน)  บริการประชาชน  หมู่ที่ 14
- ประปาหมู่บ้านโคกเจริญ (บาดาล)  บริการประชาชน  หมู่ที่ 15