องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สาสน์จากนายก อบต.
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดืนอ
บริการประชาชน E-service
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียนประจำปี
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน
การประเมิณความเสียงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานสุขภาพและแผนงานด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง
กำหนดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้อง ประจำปี 2562
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
  อาชีพ
ประชากรภายในตำบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  การทำนา  ทำได้ปีละ  1   ครั้ง  และการปลูกพืชผักและผลไม้ 
 เมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรม  จะไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป  คนในวัยแรงงานจะออกไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมือง  
  การเกษตรกรรม
• ทำนา               จำนวน     11,434    ไร่
• ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน       3,255    ไร่
• ปลูกไม้ยูคา        จำนวน         292     ไร่ 


 ปศุสัตว์
•  การเลี้ยงสุกร             จำนวน         193     ตัว
•  การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ จำนวน         373     ตัว
•  การเลี้ยงสัตว์ปีก         จำนวน         935     ตัว                                       
(หมายเหตุ  ข้อมูลจากแบบสรุปการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ปี  2551)


 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
• โรงสีข้าว         จำนวน  - แห่ง
• ร้านค้า            จำนวน  23 ร้าน
• ปั๊มน้ำมัน         จำนวน  1 แห่ง
• ท่าทราย         จำนวน  1 แห่ง
• ธุรกิจบ้านเช่า   จำนวน  2 แห่ง
• ร้านซ่อมรถ , ซ่อมรถยนต์  จำนวน  7 แห่ง
• รีสอร์ท           จำนวน  2 แห่ง
• ร้านตัดผม        จำนวน  1 แห่ง
• ร้านล้างอัดฉีด    จำนวน  1 แห่ง
• ร้านทำเหล็กดัด   จำนวน  1 แห่ง
• ร้านทำศาลพระภูมิ  จำนวน  1 แห่ง
• ธุรกิจเสาสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน  1 แห่ง