องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.chumpuang.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
สาสน์จากนายก อบต.
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ติดต่อเรา
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การดำเนินการตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรม
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดืนอ
บริการประชาชน E-service
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียนประจำปี
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน
การประเมิณความเสียงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนงานสุขภาพและแผนงานด้านสาธารณสุขกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชุมพวง
กำหนดการจัดเก็บภาษีบำรุงท้อง ประจำปี 2562
มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี

สภาพทั่วไป
 

ที่ตั้ง  
ตำบลชุมพวงตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช   เขตการปกครองของอำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมา  มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  100  กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.5  ชั่วโมง (รถประจำทาง)   มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ   4.5   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง  ๆ  ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองหลัก     อำเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโนนยอ    อำเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลท่าลาด           อำเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลประสุข      อำเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา
 เนื้อที่       
ประมาณ   49.303   ตารางกิโลเมตร   หรือ  16,919   ไร่
  ภูมิประเทศ   
สภาพทั่วไปพื้นที่เป็นที่ราบสูงประมาณร้อยละ  60   ที่ราบลุ่มแม่น้ำร้อยละ  40  พื้นที่ลาดเขาไปทุกด้าน  ส่วนที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ  210   เมตร  ส่วนที่ต่ำสุดจากน้ำทะเล  139  เมตร  แม่น้ำที่สำคัญ  คือ   แม่น้ำมูล   และลำน้ำมาศ  โดยไหลผ่านจากแนวทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกและพื้นที่ทางตอนใต้ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง


  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป 
ตำบลชุมพวง อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล  2 ชนิด พัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  เรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นส่วนใหญ่  ทำให้เกิดช่วงฤดูฝน  อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  27-28  องศาเซลเซียส  เดือนที่อากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน  และอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม-มกราคม
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี   3  ฤดู  คือ
• ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนพฤษภาคม
• ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
• ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์
  จำนวนหมู่บ้าน    
มีหมู่บ้านทั้งหมด 5 หมู่บ้าน( เต็มพื้นที่ ) และ 1 หมู่บ้าน ( นอกเขตเทศบาล ) ได้แก่ บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5 
(คุ้มหนองสะแก)
  จำนวนประชากร  
ในปี พ.ศ.2555 ตำบลชุมพวงมีประชากรทั้งสิ้น 3,061 คน แยกเป็นชาย 1,558 คน หญิง 1,503 คน มีความหนาแน่น เฉลี่ย59.89 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 949 ครัวเรือน ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ย 3.60 คน /ครัวเรือน